English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten  

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland korte uitleg pensioenregeling 2015

Geachte deelnemer aan de pensioenregeling,

Hieronder volgt een korte samenvatting van de pensioenregeling.

In Nederland bestaat het pensioensysteem uit het "drie zuilen" model. Elke zuil bevat een deel van de pensioenopbouw.
 • AOW (staatspensioen)
 • Pensioen opgebouwd via de werkgever
 • Individuele regelingen (lijfrente, koopsompolissen, APP-regeling)
Het Fluor Pensioenfonds houdt zich bezig met de tweede zuil, dus het pensioen dat u opbouwt via het bedrijf als aanvulling op de AOW.

De pensioenregeling van Fluor :

De pensioenberekening wordt gemaakt op basis van uw maandsalaris. De jaarlijkse salarisverhoging per 1 april en eventuele tussentijdse verhogingen bijvoorbeeld per 1 juli worden steeds pensioengevend per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Het jaarinkomen bestaat uit 12x uw maandsalaris verhoogd met 8% vakantiegeld en de 13de maand, overeenkomend met 13,96 x uw maandloon.

De franchise is het bruto bedrag dat op uw jaarinkomen in mindering wordt gebracht alvorens de aanspraak op pensioen wordt bepaald (voor 2017 bedraagt de franchise Euro 18,690.00) Met dit bedrag wordt dus geen rekening gehouden en dat hoeft ook niet, want in principe gaat u in plaats daarvan een AOW-uitkering ontvangen vanaf uw 67ste jaar.
De franchise wordt vastgesteld door het bestuur en jaarlijks geindexeerd met de prijsinflatie.

Fluor heeft een eindloonregeling hetgeen inhoudt dat het hier gaat om een pensioenregeling waarbij het pensioen wordt opgebouwd direct gerelateerd aan het huidige salaris.
De regeling bestaat uit 3 gestaffelde subregelingen, elk met andere voorwaarden:
 • de basisregeling opbouw 1,523 % tussen inkomen Euro 18.690 en 56.070
 • de excedentregeling opbouw 1,195 % tussen inkomen Euro 56.070 en 105.075
 • Naast ouderdomspensioen (OP) wordt in de pensioenregeling 70% nabestaandenpensioen opgebouwd.
  Pensioenregeling

  Premies
  De werknemerspremie zoals die in het pensioenreglement is vastgelegd bedraagt:
  • 7.5 % over het salarisdeel van 1x franchise (Euro 18.690) t/m 3x franchise (Euro 56.070)
  • 9.5 % over het salarisdeel van 3x franchise (Euro 56.070) t/m Euro 105.075.
  De werkgeverspremie die door Fluor wordt betaald bedraagt in 2016 19,25 % van de salarissom.