English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad Documenten  

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds. Hierbij wordt de waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de pensioenverplichtingen.

De overheid stelt in het kader van het toezicht op pensioenfondsen eisen aan de solvabiliteit.

Vanaf 2016 werkt De Nederlandsche Bank (DNB) met een Beleidsdekkingsgraad en is in het kader van het nieuw Financieel Toetsingskader het Vereist Eigen Vermogen (VEV) opgehoogd naar 116,1%. Dit percentage is door de actuaris van het Fonds bepaald en wordt per kwartaal herrekend.
De Beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

De Beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt voor de meting t.o.v. het Vereist Eigen Vermogen.
Indien aan het einde van een maand wordt geconstateerd dat de Beleidsdekkingsgraad lager is dan het VEV moet het Fonds dit direct melden aan DNB. Indien er aan het eind van een kwartaal nog steeds sprake is van bovenstaand feit, dan moet het Fonds een herstelplan opstellen. Hierin wordt o.m. opgenomen wat het bestuur gaat doen om deze situatie te verbeteren en in welke tijdspanne.

Bij het pensioenfonds van Fluor is het Vereist Eigen Vermogen gesteld op 115,3%

De Beleidsdekkingsgraad van het Fonds komt in augustus 2019 uit op: 111,93%