English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Financiële sturingsmiddelen

Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden om het beleid aan te passen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Periodiek wordt op basis van een ALM-studie bezien in hoeverre het beleid inzake premie, beleggingsbeleid en indexatiebeleid moet worden aangepast. Deze ALM-studie wordt uitgevoerd door Ortec B.V.

Door de ontwikkeling op de Financiële markten in de loop van de studie zijn de uitgangspunten tussentijds meerdere malen bijgesteld. Op basis van de uitkomsten is in aansluiting hierop de ABTN geactualiseerd.

De financiering van de pensioenen wordt gezamenlijk door de werkgever en de deelnemers opgebracht. Premiebetaling door de werkgever vindt plaats op basis van de uitvoeringsovereenkomst met als uitkomst 14,6% van de salarissom bestaande uit 12x maal het vaste maandloon verhoogt met 8% vakantiegeld en een 13e maand (13.96 x het maandsalaris)
Deze premie wordt verhoogd met een verouderingsclausule.
Premiebetaling door de deelnemers resp. van 7.5 en 9.5% van de individuele pensioengrondslag.
Deze percentages, vertaald in een percentage van de salarissom, komt uit op ca. 6,2%.

De totale premie is in 2020 ca.25% van de salarissom. De werknemersbijdrage aan de premie is ca. 6% van het pensioengevend salaris.

Met de werkgever zijn in een aanvulling op de uitvoeringsovereenkomst afspraken gemaakt waarbij de werkgever zich heeft verplicht om eventuele tekorten in het geval van onderdekking aan te vullen. Het beleid van het bestuur is er op gericht om een beroep op deze compensatievoorwaarden zo veel als mogelijk te voorkomen.
Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat vermeld dat de hoogte van u pensioen niet vast staat. Het Fluor pensioenfonds kan uw pensioen alleen in uitzonderlijke situaties verlagen.

Verdere informatie over het beleid en de financiële sturingsmiddelen zijn terug te vinden in het jaarverslag van de Stichting.
Dit jaarverslag is op de website te vinden onder "Documenten".