English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Bestuursbureau Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon in samenwerking met het bestuursbureau van het Fonds.
Vanaf februari 2019 is het bestuursbureau versterkt met de heer G. Bierlaagh, hij ondersteunt het bestuur.

Er vindt een twee-wekelijkse afstemming plaats tussen de relatiebeheerder van Aegon en de administrateur van SPFN.
Bij deze afstemming worden de eventuele hiaten besproken , de werkvoorraad en de zaken die Aegon uitvoert alsmede de zaken die de administrateur uitvoert voor het Fonds.
Ook vindt er 2x per jaar overleg plaats tussen de accountmanager en relatiebeheerder van Aegon, het bestuursbureau en het dagelijks bestuur van het Fluor pensioenfonds.

Het bestuursbureau verzorgt de rapportage naar de diverse toezichthouders, onderhoud de contacten met de accountant,actuaris en adviserende partijen van het fonds, organiseert de bestuursvergaderingen en de vergadering met het Verantwoordingsorgaan, voert een groot aantal administratieve taken uit en is het aanspreekpunt binnen Fluor voor pensioenzaken.
Daarnaast is het bestuursbureau belast met de beleidsmatige ondersteuning van het fondsbestuur.

Het Fonds verstrekt jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) aan alle actieve deelnemers. Ook de gepensioneerden ontvangen jaarlijks een pensioenoverzicht. Aan de premievrije polishouders (de zgn.slapers) wordt 1x per 5 jaar een UPO verstrekt.
Aegon Levensverzekering N.V. zal de UPO in het jaar 2020 gaan verzorgen waarbij het bestuursbureau de aanspraken alvorens verzending zal controleren.
Verzending zal plaatsvinden in het 3e kwartaal van 2020.

Premiebetalingen door de werkgever, en door de werkgever namens de deelnemers worden in principe direct na ontvangst overgedragen aan Aegon.

De volledige jaarverslaglegging wordt uitgevoerd door Aegon in samenwerking het bestuursbureau. Dit proces omvat een periode van ca. 6 maanden waarbij een bestuursverslag wordt vervaardigd, alsmede het verslag van Verantwoordingsorgaan en diverse werkcommissies. Daarnaast wordt de interne boekhouding opgesteld en het deelnemersbestand gecontroleerd. Ook worden er diverse vergaderingen met accountants en actuarissen ingepland.
Alle rapportageverplichtingen aan DNB en AFM worden uitgevoerd door het bestuursbureau. Vanaf 2019 worden de rapportages verwerkt in het Digitaal Loket Rapportages van DNB. Rapportages worden in een extra beveiligd format (XBRL-format) aangeleverd aan de toezichthouder. Naast het platvorm DLR wordt door het bestuursbureau ook gebruik gemaakt van het Digitaal Loket Toezicht. (DLT) Dit DNB-platvorm is nieuw in 2019 en wordt gebruikt voor het uploaden van fondsdocumenten en voor de aanmelding van nieuwe bestuursleden en voor herbenoemingen