English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland bestaat uit acht leden.

Bestuursleden voorgedragen door de Ondernemingsraad uit de actieve deelnemers:
Naam Functie Periode (Boekjaar)
P.C. Mali Lid 2019-2021
R. van Lohuizen Secretaris 2018-2020
P.J. Pluimers Lid 2017-2019

Bestuursleden voorgedragen door de directie van Fluor:
Naam Functie Periode (Boekjaar)
M. Blom Vice Voorzitter 2017-2019
R.H. Slop Lid 2018-2020
G. van der Schaaf Lid 2019-2021
A. Touw Voorzitter 2017-2019


Bestuursleden verkozen door de gepensioneerden:
F.J. Van Heijningen Lid 2018-2020


Functieprofiel Bestuurslid
Op basis van een geschiktheidsplan voor de beoordeling van de collectiviteit van bekwaamheden van het bestuur en nadrukkelijke beoordelingsaspecten bij de (her) benoeming van bestuursleden door De Nederlandsche Bank(DNB) moeten stringente procedures in acht worden genomen.

De voordrachten door zowel de Ondernemingsraad als de Directie van nieuwe bestuursleden hebben dan ook een voorlopig karakter totdat van de DNB officieel bericht is ontvangen dat zij geen bezwaar heeft tegen de benoeming van de voorgedragen bestuursleden waarmee de officiële benoeming onmiddellijk van kracht wordt.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar zijn daarna terstond herkiesbaar. In de uitoefening van hun functie zijn de leden van het bestuur gehouden aan de regels van de Code Pensioenfondsen , uitgegeven door de Pensioenfederatie. Tevens zijn de bestuursleden gehouden aan de regels van de Fluor gedragscode 2016.