English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Opgebouwd pensioen

Fluor heeft een eindloonregeling hetgeen inhoudt dat het hier gaat om een pensioenregeling waarbij een pensioentoezegging wordt opgebouwd die direct gerelateerd is aan het huidige salaris.Onder de tab Pensioenregeling vindt u een korte uitleg van de Fluor pensioenregeling voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen.

Onder polis-verevening-pensioen worden de uit hoofde van echtscheiding aan uw ex-partner(s) toegekende aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen vermeld. Onder pensioen na verevening worden het ouderdomspensioen en het nabestaanden- pensioen vermeld na aftrek van de, als gevolg van echtscheiding, aan uw ex-partner(s) toekomende pensioenen. Dit zijn dus de pensioenen waar u bij pensionering op 67 jaar berekend op de zogenaamde peildatum (nog) aanspraak op heeft.