English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Nabestaandenpensioen

Als u in de loop van een jaar onverwachts zou komen te overlijden komt er pensioen tot uitkering aan de partner, mits er voldaan is aan het partnerbegrip uit het pensioenregelement.

Er komt ook een tijdelijk nabestaandenpensioen tot aan de AOW leeftijd tot uitkering dat wordt uitgedrukt in een vast percentage van de franchise voor het lopende jaar. Het percentage is 20%.

Het wezenpensioen (14% van het ouderdompensioen) wordt vermeld per kind en wordt uitgekeerd tot het 21ste jaar resp. tot het 27ste jaar indien en zolang het kind nog studeert. In het geval ook de partner komt te overlijden dan wordt het wezenpensioen per kind verhoogd met een toeslag van 100%.

Het totaal dat aan nabestaanden- en wezenpensioenen vermeerderd met eventueel een ANW-uitkering tot uitkering komt bedraagt ten hoogste het jaarinkomen voor de berekening van de pensioenaanspraken van de overleden deelnemer voor het lopende jaar. De ANW-uitkering wordt slechts onder bepaalde voorwaarden toegekend (zie onder Algemeen / ANW)

Vanaf 01-01-2017 is het partnerpensioen wederom volledig gekapitaliseerd. Dit betekent dat de opbouw van het partnerpensioen 70 % van het opgebouwde ouderdomspensioen. Rechten uit het verleden zijn per 1 januari 2017 geconverteerd naar de verhouding 100:70 (ouderdomspensioen/partnerpensioen).

Samenvattend ontvangt de partner bij overlijden in actief dienstverband en bij overlijden na de AOW-leeftijd altijd 70% van het zgn. uitzichtpensioen.