English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Burgelijke Stand

Veranderingen in de burgelijke stand hebben invloed op uw pensioen- en nabestaanden aanspraken. Wij verwijzen naar het Fondsreglement voor de exacte voorwaarden.

Samenwonen / Trouwen
U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap. Bij overlijden gedurende het actieve dienstverband bij Fluor heeft uw partner aanspraak op 70% van het ouderdomspensioen (het nabestaandenpensioen) dat u met hetzelfde salaris zou hebben opgebouwd op de pensioengerechtigde leeftijd. Daarbovenop ontvangt de partner nog een tijdelijk nabestaandenpensioen ter grootte van 20% van de laatst vastgestelde franchise tot zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd.
Als u samenwoont op basis van een samenlevingsovereenkomst vastgelegd in een notariële akte of tenminste 6 maanden onafgebroken een gezamelijke huishouding heeft gevoerd, heeft uw partner dezelfde aanspraken als bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
Bij overige samenlevingsvormen heeft uw partner geen recht op nabestaandenpensioen.

Scheiden
Indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden ontstaat er vanuit de geldende wetgeving automatisch een recht van 50% van beide partners op het ouderdomspensioen, terwijl het opgebouwde nabestaandenpensioen voor 100% wordt toegewezen aan de partner die daar oorspronkelijk ook aanspraak op maakte, tenzij de partners hier van te voren afspraken over maken of gemaakt hebben.
Bij een samenlevingsovereenkomst anders dan het huwelijk en het geregistreerd partnerschap bestaat er vanuit de geldende wetgeving geen recht op verdeling van de ouderdoms- en nabestaandenpensioen aanspraken. Eén en ander moet dus van te voren bij notariële akte zijn vastgelegt.

Kinderen
Bij overlijden komt voor ieder aanspraakgerechtigd kind een wezenpensioen tot uitkering. Aanspraakgerechtigde kinderen zijn jonger dan 21 jaar of 21 jaar of ouder maar nog geen 27 jaar die studeren of invalide zijn in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Het wezenpensioen per kind bedraagt 14% van het ouderdomspensioen en wordt verdubbeld als er geen partner meer is die aanspraak maakt op het nabestaandenpensioen.

Overlijden
Bij het overlijden van de deelnemer komen de opgebouwde en verzekerde aanspraken tot uitkering. Daarnaast hebben partner en wezen van de overleden deelnemer recht op een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaanden Wet. Deze uitkering(en) worden verzorgt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor gedetaileerde informatie verwijzen wij u naar de internet pagina van de SVB.