English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Arbeidsongeschiktheid

Als een medewerker lang met ziekteverlof is en er geen duidelijk zicht is op spoedig herstel kan hij in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). (voorheen WAO)

De WIA kent vijf groepen arbeidsongeschikten :
  • 35-45%
  • 45-55%
  • 55-65%
  • 65-80%
  • 80-100%
Voorheen werd door het pensioenfonds het twee klassen systeem gehanteerd.
Dit hield in dat er uitsluitend volledige premievrijstelling werd verleend bij een arbeidsongeschikheid percentage van 80-100%.

Met de contractverlenging van 2015 is afgesproken vanaf 2015 het vijf-klassensysteem te gaan hanteren.
Dit houdt in dat employes die ziek worden in het jaar 2015 en later en waarbij een arbeidsongeschikheid percentage wordt vastgesteld een premievrijstelling zullen krijgen voor dat deel dat men niet meer werkzaam is. Uitgaande van het feit dat pas naar 2 jaar ziek zijn het definitieve arbeidsongeschikheid percentage wordt vastgesteld zal deze premievrijstelling , gebaseerd op het vijf-klassen systeem pas daadwerkelijk ingaan vanaf 1 januari 2017.

Voor uitgebreide informatie over de WIA kunt u terecht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het pensioenfonds ontvangt via de werkgever of rechtstreeks van het UWV een kopie van de WIA-beslissing waarin wordt medegedeeld voor welk percentage men arbeidsongeschikt is verklaard.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of hoger wordt premievrijstelling verleend over het deel dat men niet meer werkzaam is. Deze premievrijstelling en de opbouw van pensioen zal doorgaan zolang de WIA-beslissing niet wordt herroepen. De opbouw van het pensioen wordt vastgesteld op basis van de pensioengrondslag op de datum waarop de WAO uitkering in is gegaan.