English Site Algemeen Pensioenfonds Kennisgeving Pensioenregeling Actueel   Dekkingsgraad   Documenten   Toekomst Pensioenfonds  

Actueel

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland
Sustainable Finance Disclosure Regulation-verklaring


Met ingang van 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan een Europese verordening die ziet op het verstrekken van informatie over duurzame beleggingen, de zogenaamde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR komt voort uit het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van een duurzame economie.


SFDR brengt met zich mee dat pensioenfondsen informatie over duurzaamheid in het beleggingsproces moeten verstrekken op hun website.

Publicatie informatie integratie duurzaamheidsrisico's In de 'Verklaring inzake beleggingsbeginselen' heeft Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland (SPFN) opgenomen op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's. Het beleid inzake 'verantwoord beleggen' is een bijlage bij deze verklaring.


Verklaring over informatie ongunstige factoren

SPFN houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van SFDR en de nog te publiceren secundaire wetgeving.
Het pensioenfonds weegt algemene ESG-criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. SPFN weegt echter niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren, zoals die zijn gedefinieerd in SFDR. De reden is dat het pensioenfonds momenteel geen beschikking heeft tot gegevens, die inzicht kunnen bieden in wat de ongunstige effecten zijn en de rapportageverplichtingen tot hogere kosten (kunnen) leiden. Verder geldt vanaf 2022 een forse rapportageverplichting voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen. Er moet gerapporteerd gaan worden over een groot aantal indicatoren. Het pensioenfonds is daarbij afhankelijk van de gegevens over de ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Het pensioenfonds wil eerst toetsen of zij aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen, voordat zij er voor kiest de ongunstige effecten mee te wegen in de beleggingsbeslissingen.
Transparantie beloningsbeleid vermogensbeheerder SPFN voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling, het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico's, waaronder duurzaamheidsrisico's en het voorkomen van het maken van kosten die niet in het belang zijn van belanghebbenden bij het pensioenfonds.
Het beloningsbeleid van SPFN voldoet aan de wettelijke eisen uit SFDR, Besluit Financieel Toetsingskader, Code Pensioenfondsen en Principes beheerst beloningsbeleid van de toezichthouders, Autoriteit Financiele Markten en De Nederlandsche Bank.

Transparantie voor duurzame producten

SFDR stelt dat aan duurzame financiële producten duurzame kenmerken of doelen verbonden zijn. Deze zijn belangrijk bij de beoordeling of producten passen bij de voorkeuren en verwachtingen van deelnemers.

SPFN heeft de ambitie om te classificeren als een zogenoemd artikel 8-product (duurzaam). Aangezien het verantwoord beleggen-beleid van het pensoenfonds nog niet volledig is uitgewerkt en geïmplementeerd, typeert het pensoenfonds de pensioenregeling voorals als een 'grijs' product.

Daarbij tekent het pensioenfonds aan dat in haar missie, visie en strategie is opgenomen dat pensioengelden moeten worden belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en hun nabestaanden. Het bestuur ziet deze fiduciaire verantwoordelijkheid in de eerste plaats als een financiële verantwoordelijkheid. Het pensioenfonds heeft een verantwoord beleggen-beleid dat op punten goed is uitgewerkt, echter er zijn onderdelen van het beleid die nog niet volledig zijn geimplementeerd.